Skip to main content
All CollectionsLocalized Help CenterPricing
Kaya ba ng PayMongo suportahan ang pagtanggap ng ibang currency?
Kaya ba ng PayMongo suportahan ang pagtanggap ng ibang currency?
Pam avatar
Written by Pam
Updated over a week ago

Sa ngayon, Philippine Peso (PHP) payments pa lang ang currency na kayang i-proseso ng PayMongo dahil ang pangunahing sineserbisyohan namin ay mga negosyo na naka-rehistro sa Pilipinas.

Maaari pa rin makatanggap ng bayad mula sa ibang bansa, pero ito ay mapapatungan ng conversion fees mula sa bangko ng inyong customer. Ang dagdag na conversion fees ay babayaran ng iyong customer.

Did this answer your question?