Sa ngayon, Philippine Peso (PHP) payments pa lang ang currency na kayang i-proseso ng PayMongo dahil ang pangunahing sineserbisyohan namin ay mga negosyo na naka-rehistro sa Pilipinas.

Maaari pa rin makatanggap ng bayad mula sa ibang bansa, pero ito ay mapapatungan ng conversion fees mula sa bangko ng inyong customer. Ang dagdag na conversion fees ay babayaran ng iyong customer.

Did this answer your question?