Ano ang PayMongo Pages?

Ang PayMongo Pages ay “always-on checkout page” na maaaring gamitin sa inyong negosyo para tumanggap ng online payments. Tignan ang halimbawa dito:

Ilan sa mga gamit nito:

  • Pagtanggap ng bayad para sa mga produktong ibinebenta o mga serbisyong ibinigay

  • Pagsingil ng monthly fees sa inyong mga customer

  • Pagsingil ng consulting fees sa inyong mga kliyente

Pumunta lang sa inyong dashboard para gumawa ng sariling PayMongo Page

Tignan ang iba pang halimbawa dito:

Did this answer your question?