All Collections
Localized Help Center
Products
Paano ginagamit ang PayMongo Pages?
Paano ginagamit ang PayMongo Pages?

Alamin kung paano gamitin ang PayMongo Pages at kung paano gumawa ng sariling payment page sa inyong dashboard.

Steven avatar
Written by Steven
Updated over a week ago

Ano ang PayMongo Pages?

Ang PayMongo Pages ay “always-on checkout page” na maaaring gamitin sa inyong negosyo para tumanggap ng online payments. Tignan ang halimbawa dito:

Ilan sa mga gamit nito:

  • Pagtanggap ng bayad para sa mga produktong ibinebenta o mga serbisyong ibinigay

  • Pagsingil ng monthly fees sa inyong mga customer

  • Pagsingil ng consulting fees sa inyong mga kliyente

Pumunta lang sa inyong dashboard para gumawa ng sariling PayMongo Page

Tignan ang iba pang halimbawa dito:

Did this answer your question?